Warunki prawne

 

Wstęp

Poniższe warunki regulują sposób korzystania z niniejszej strony internetowej; korzystając z niniejszej strony internetowej, w pełni akceptują Państwo niniejsze warunki. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszych warunków w całości lub w części, nie mają Państwo prawa do korzystania z niniejszej strony internetowej.
Korzystając z niniejszej strony internetowej i akceptując niniejsze warunki, oświadczają Państwo, że ukończyli 18. rok życia.
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z niniejszej strony internetowej i akceptując niniejsze warunki, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie przez ETC (Europ. Translation Centre Ltd.) zgodnie z postanowieniami polityki prywatności/polityki dot. plików cookie ETC.

Licencja na korzystanie z niniejszej strony internetowej

O ile nie stwierdzono odmiennie, prawa własności intelektualnej do strony internetowej i materiałów znajdujących się na stronie internetowej należą do ETC i/lub jego licencjodawców. Zgodnie z postanowieniami poniższej licencji wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.
Użytkownik nie ma prawa:
– publikować materiałów pochodzących z niniejszej strony internetowej w innych źródłach (w tym na innych stronach internetowych);
– sprzedawać ani wypożyczać materiałów pochodzących z niniejszej strony internetowej ani udzielać sublicencji na takie materiały;
– publicznie prezentować materiałów pochodzących z niniejszej strony internetowej;
– reprodukować, powielać, kopiować ani w inny sposób wykorzystywać materiałów pochodzących z niniejszej strony internetowej do celów komercyjnych;
– edytować ani w inny sposób modyfikować materiałów pochodzących z niniejszej strony internetowej; ani
– redystrybuować materiałów pochodzących z niniejszej strony internetowej.

Dozwolone wykorzystanie

Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać niniejszej strony internetowej w sposób, który powoduje lub może powodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłócenie dostępności strony internetowej, ani w sposób bezprawny, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub powiązany z dowolnym bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.
Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać niniejszej strony internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, transmitowania, przesyłania, wykorzystywania, publikowania ani rozpowszechniania materiałów zawierających oprogramowanie szpiegowskie, wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki, programy rejestrujące naciśnięcia klawiszy, programy typu rootkit i inne szkodliwe oprogramowanie komputerowe, lub powiązanych z takim oprogramowaniem.
Użytkownik nie może prowadzić regularnych ani zautomatyzowanych działań polegających na gromadzeniu danych (takich jak scraping, eksploracja danych, ekstrakcja danych i wydobywanie danych) na niniejszej stronie internetowej lub w odniesieniu do niniejszej strony internetowej bez wyraźnej zgody ETC wyrażonej na piśmie.
Użytkownik nie może wykorzystywać niniejszej strony internetowej do nadawania ani przesyłania niechcianych komunikatów o charakterze komercyjnym.
Użytkownik nie może wykorzystywać niniejszej strony internetowej do celów związanych z marketingiem bez wyraźnej zgody ETC wyrażonej na piśmie.

Brak gwarancji

Niniejsza strona internetowa jest udostępniana w stanie faktycznym bez oświadczeń i gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. ETC nie wydaje żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do niniejszej strony internetowej oraz informacji i materiałów udostępnianych na niniejszej stronie internetowej.
Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego postanowienia, ETC nie gwarantuje, że:
niniejsza strona będzie stale dostępna lub dostępna w jakimkolwiek momencie, oraz
że informacje udostępniane na niniejszej stronie internetowej są kompletne, prawdziwe, dokładne i rzetelne.
Żaden element zawartości niniejszej strony internetowej nie stanowi ani nie ma stanowić porady o jakimkolwiek charakterze.

Ograniczenia odpowiedzialności

ETC nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika (w ramach odpowiedzialności umownej, deliktowej lub innej) w odniesieniu do zawartości lub wykorzystania niniejszej strony internetowej lub w związku z niniejszą stroną internetową:
w zakresie, w jakim strona internetowa jest udostępniana bez opłat, z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich;
z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich, specjalnych lub wynikowych, lub
z tytułu jakichkolwiek szkód biznesowych, utraty przychodów, dochodów, zysków lub oczekiwanych oszczędności, utraty zamówień lub relacji biznesowych, utraty reputacji lub wartości przedsiębiorstwa, lub utraty lub uszkodzenia informacji lub danych.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie nawet w przypadku gdy ETC zostało wyraźne poinformowane o potencjalnych szkodach.

Wyjątki

Żadne postanowienie niniejszego oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności nie wyłącza ani nie ogranicza gwarancji przewidzianych prawem, których wyłączenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem, oraz nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności [IMIĘ I NAZWISKO] z tytułu:
śmierci bądź uszczerbku na osobie spowodowanych zaniedbaniem ETC;
oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd ze strony ETC, lub
kwestii, w związku z którymi wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności ETC lub próba wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ETC byłyby sprzeczne bądź niezgodne z prawem.

Zasadność

Korzystając z niniejszej strony internetowej, Użytkownik potwierdza, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym oświadczeniu o ograniczeniu odpowiedzialności są zasadne.
W przeciwnym wypadku Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z niniejszej strony internetowej.

Inne podmioty

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ETC, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dąży do ograniczenia odpowiedzialności osobistej swoich członków zarządu i pracowników. Użytkownik zobowiązuje się nie zgłaszać roszczeń osobistych wobec członków zarządu i pracowników ETC z tytułu strat poniesionych w związku z niniejszą stroną internetową.
Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w niniejszym oświadczeniu o ograniczeniu odpowiedzialności chronią członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, spółki zależne, następców prawnych, cesjonariuszy i podwykonawców ETC na równi z samym ETC.

Postanowienia niewykonalne

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności jest lub zostanie uznane za niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, nie wpłynie to na wykonalność innych postanowień niniejszego oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik niniejszym zwalnia ETC z odpowiedzialności i zobowiązuje się dotrzymać zobowiązania do zwolnienia ETC z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód, kosztów, należności i wydatków (m.in. kosztów obsługi prawnej oraz wszelkich kwot zapłaconych przez ETC osobom trzecim w ramach ugody lub sporu na podstawie porady doradców prawnych ETC) poniesionych przez ETC w wyniku naruszenia przez Użytkownika dowolnego postanowienia niniejszych warunków lub w wyniku roszczenia odnoszącego się do domniemanego naruszenia przez Użytkownika dowolnego postanowienia niniejszych warunków.

Naruszenia niniejszych warunków

Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących ETC na mocy niniejszych warunków, jeżeli Użytkownik dopuści się dowolnego naruszenia niniejszych warunków, ETC może podjąć kroki, które uzna za stosowne, by zaradzić takiemu naruszeniu, w tym zawiesić dostęp Użytkownika do strony internetowej, zakazać Użytkownikowi dostępu do strony internetowej, zablokować dostęp do strony internetowej z komputerów o adresie IP Użytkownika, skontaktować się z dostawcą usługi internetowej Użytkownika i zażądać zablokowania dostępu Użytkownika do strony internetowej i (lub) wystąpić z powództwem przeciwko Użytkownikowi.

Zmiany

ETC może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszych warunków. Zmienione warunki będą obowiązywać w odniesieniu do niniejszej strony internetowej od daty ich publikacji na niniejszej stronie internetowej. Należy regularnie sprawdzać zawartość niniejszej strony internetowej, aby być na bieżąco z jej aktualną wersją.

Cesja

ETC może przenieść swoje prawa i (lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków lub podzlecić wykonanie takich praw i (lub) obowiązków bądź w inny sposób zarządzić takimi prawami i (lub) obowiązkami bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika lub uzyskania jego zgody.
Użytkownik nie może przenieść swoich praw i (lub) obowiązków wynikających z niniejszych warunków, nie może podzlecić wykonania takich praw i (lub) obowiązków bądź w inny sposób zarządzić takimi prawami i (lub) obowiązkami.

Rozdzielność postanowień

Jeżeli sąd bądź inny właściwy organ uzna którekolwiek z postanowień niniejszych warunków za niezgodne z prawem i (lub) niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Jeżeli niezgodne z prawem i (lub) niewykonalne postanowienie stałoby się zgodne z prawem lub wykonalne po usunięciu jego części, taka część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia pozostanie w mocy.

Całość porozumienia

Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a ETC w odniesieniu do korzystania z niniejszej strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia w tym zakresie.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki podlegają OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA BRYTYJSKIEGO i zgodnie z tym prawem będą interpretowane, a w zakresie wszelkich sporów związanych z niniejszymi warunkami strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów [JURYSDYKCJA].

Dane rejestrowe i upoważnienia

Ust-ID/VAT/TVA ETC: FR15481145027

Dane spółki ETC

Pełna nazwa ETC brzmi Europ. Translation Centre Ltd.
Firma ETC jest zarejestrowana w Cardiff w Wielkiej Brytanii pod numerem 07430232
Adres siedziby: 2 High Street, Haslemere,
Surrey GU27 2LA, Wielka Brytania.
Adres e-mail: etcltd@web.de.

Uznanie autorstwa
Niniejszy dokument utworzono na podstawie szablonu Contractology dostępnego pod adresem http://www.freenetlaw.com.