Juridische voorwaarden

 

Inleiding

Deze voorwaarden gelden voor uw gebruik van deze website; door gebruik te maken van deze website accepteert u deze algemene voorwaarden in hun geheel. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.
Door gebruik te maken van deze website en in te stemmen met deze algemene voorwaarden verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website en in te stemmen met deze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met ETC’s (Europ. Translation Centre Ltd.) gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ETC’s privacy beleid / cookies beleid.

Licentie voor het gebruik van deze website

Tenzij anders vermeld, beschikken ETC en/of haar licentiegevers over de intellectuele eigendomsrechten van de website en van het materiaal op de website. Volgens de onderstaande licentieovereenkomst zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.
U mag niet:
– materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief opnieuw publiceren op een andere website);
– materiaal van deze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
– materiaal van deze website in het openbaar tonen;
– materiaal van deze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor
commerciële doeleinden;
– materiaal van deze website bewerken of anderszins wijzigen, of
– materiaal van deze website verspreiden.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website niet gebruiken op enige wijze die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken, of afbreuk doen aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website of op enigerlei wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is of te maken heeft met welk onrechtmatig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit dan ook.
U mag geen gebruik maken van deze website om welk materiaal dan ook te kopiëren, op te slaan, hosten, verzenden, versturen, gebruiken, publiceren of verspreiden dat bestaat uit (of te maken heeft met) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, toetsaanslag loggers, rootkits of andere schadelijke software.
U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling (waaronder onbeperkt “scrapen”, “data mining”, “data extractie” en “data verzamelen”) uitvoeren op of in verband met deze website zonder ETC’s uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
U mag deze website niet gebruiken voor het overbrengen of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.
U mag deze website niet gebruiken voor doeleinden die verband houden met marketing zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ETC.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd “as is”, zonder enige verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend. ETC geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die aangeboden worden op deze website.
Onverminderd de algemene strekking van het voorgaande lid, garandeert ETC niet dat:
deze website continu of überhaupt beschikbaar zal zijn, of dat
de informatie op deze website volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet-misleidend is.
Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook.

Beperking van aansprakelijkheid

ETC is niet aansprakelijk jegens u (noch onder overeenkomstenrecht, noch als onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud of het gebruik van, of anderszins verband houdend met deze website:
voor zover de website gratis wordt aangeboden, voor enige directe schade;
voor enige indirecte, speciale of gevolgschade, of
voor enige zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van gegevens.
Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook indien ETC uitdrukkelijk op de hoogte was van het mogelijke verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze website disclaimer zal enige garantie geïmpliceerd door de wet uitsluiten of beperken in zoverre het onrechtmatig zou zijn datgene uit te sluiten of te beperken en niets in deze website disclaimer zal ETC’s aansprakelijkheid uitsluiten of beperken betreffende enig(e):
overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van ETC;
fraude of frauduleuze voorstelling van de zijde van ETC; of
aangelegenheid waarbij het illegaal of onwettig voor ETC zou zijn om diens aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of om te proberen of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

Redelijkheid

Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze website disclaimer uiteengezet zijn, redelijk zijn.
Als u denkt dat deze niet redelijk zijn, dient u deze website niet te gebruiken.

Andere partijen

U aanvaardt dat, als een naamloze vennootschap, ETC een belang heeft bij beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van diens functionarissen en medewerkers. U gaat ermee akkoord dat u geen persoonlijke claims in zal dienen tegen ETC’s functionarissen of werknemers ten aanzien van enige verliezen die u lijdt in verband met de website.
Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, gaat u ermee akkoord dat de vermelde beperkingen op garanties en aansprakelijkheid in deze website disclaimer ETC’s functionarissen, werknemers, agenten, filialen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers evenals ETC zelf zal beschermen.

Niet-afdwingbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze website disclaimer niet afdwingbaar is of wordt bevonden, krachtens
toepasselijke wet, zal dit geen nadelige invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij ETC en verbindt zich ertoe ETC gevrijwaard te houden van enige verliezen, schade, kosten, lasten en onkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand en enige bedragen door ETC betaald aan een derde partij bij de afwikkeling van een vordering of geschil op advies van ETC’s juridische adviseurs) opgelopen of geleden door ETC die voortvloeien uit enige schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of uit hoofde van enige claim dat u heeft gehandeld in strijd met enige bepaling van deze algemene voorwaarden.

Handelingen in strijd met deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan ETC’s andere rechten onder deze algemene voorwaarden, indien u op enigerlei wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, kan ETC maatregelen nemen die ETC nodig acht om deze handeling in strijd met de algemene voorwaarden af te handelen, inclusief schorsing van uw toegang tot de website, verbieden van toegang tot de website, toegang tot de website blokkeren van computers met uw IP-adres, contact opnemen met uw internet service provider om te vragen dat ze de toegang tot de website blokkeren en/of het starten van gerechtelijke procedures tegen u.

Wijzigingen

ETC kan van tijd tot tijd deze algemene voorwaarden herzien. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van deze website vanaf de datum van de publicatie van de herziene algemene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina a.u.b. regelmatig om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de huidige versie.

Toewijzing

ETC mag ETC’s rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving aan u of uw toestemming overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.
U mag uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden niet overgedragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter of een andere bevoegde autoriteit als onwettig en/of niet afdwingbaar wordt beoordeeld, blijven de overige bepalingen van kracht. Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een gedeelte ervan verwijderd zou worden, dan wordt dat gedeelte geacht te zijn verwijderd en zal de rest van de bepaling van kracht blijven.

Gehele overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ETC met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en opgevat in overeenstemming met de ENGELSE WETGEVING en eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de BEVOEGDE rechtbanken.

Inschrijvingen en vergunningen

ETC’s Ust-ID/VAT/TVA: FR15481145027

ETC’s gegevens

De volledige naam van ETC is Europ. Translation Centre Ltd.
ETC is ingeschreven in Cardiff, Verenigd Koninkrijk, onder inschrijvingsnummer: 07430232
ETC’s ingeschreven adres is 72 High Street, Haslemere,
Surrey GU27 2LA, Verenigd Koninkrijk.
U kunt contact opnemen met ETC per email via etcltd@web.de.

Dankwoord
Dit document is gemaakt met behulp van een Contractology sjabloon beschikbaar op http://www.freenetlaw.com.